Budownictwo

Reduktory ciśnienia w układach platform dla niepełnosprawnych

Układy pneumatyczne napędzające nietypowe platformy dla niepełnosprawnych posiadają w swej budowie wiele ważnych dla działania tych układów elementów.

Reduktory ciśnienia

Ważnym elementem wchodzącym w skład pneumatycznych układów regulacji automatycznej jest reduktor wstępny służący do wstępnego stabilizowania ciśnienia w sieci sprężonego powie­trza. Często są spotykane dwa rozwiązania konstrukcyjne redukto­rów ciśnienia.

Jednym z takich rozwiązań  jest reduktor wstępny typu RW, który umożliwia nastawie­nie wartości ciśnienia wyjściowego za pomocą śruby nastawczej znajdującej się w obudowie reduktora. Śruba nastawcza zabez­pieczana jest przed samoodkręcaniem za pomocą przeciwnakrętki .

Elementami dalszymi w tego typu układach są: sprężyna nastawcza, membrana wykonana z płótna gumowego oraz zawory dławiące.

Powietrze o ciśnieniu wejściowym w takim układzie jest kierowane do wejścia , a następnie dławione zaworem, który jest sterowa­ny membraną. Na membranę z jednej strony (od dołu) działa siła od ciśnienia powietrza zawartego w komorze wylotowej, a z drugiej siła sprężyny.

W reduktorze wstępnym typu RW ciśnienie zasilania może wynosić 500 kN/m2. Natomiast ciśnienie wyjściowe może być usta­wione w granicach od 0 do 360 kN/m2. Reduktor wstępny typu RW-1 może być stosowany do stabilizacji ciśnienia tylko w instalacjach z ciągłym przepływem powietrza, natomiast nie może być zastoso­wany do stabilizacji ciśnienia w komorach zamkniętych.

Dokładną regulację ciśnienia powietrza zasilającego przyrządy pneumatyczne układów regulacji automatycznej oraz możliwość formowania sygnału wartości zadanej lub sygnału sterującego za­pewnia reduktor precyzyjny typu RU-1.

Taki precyzyjny reduktor typu RU-1 przeznaczony jest do pracy przy ciśnieniu zasilania w granicach od 360 do 1000 kN/m2 oraz ciśnieniu wyjścio­wym nastawianym w granicach od 0 do 180 kN/m2   .

Stabilizatory stosowane są w tych instalacjach pneumatycznych układów regulacji automatycznej, gdzie zachodzi konieczność uzy­skania dokładnej stabilizacji ciśnienia i małych przepływów po­wietrza. Wiele rozwiązań konstrukcyjnych stabilizatorów uwzględnia także materiały zastosowane przy ich budowie, aby mogły pracować w warunkach trudnych chemicznie (gazy agresywne che­micznie) i termicznie.

Budowa reduktora precyzyjnego

Reduktor precyzyjny stosowany jest w instalacjach pneumatycznych jako stabiliza­tor ciśnienia. Stabilizator ten ma pokrętło, które poprzez sprę­żynę i membranę pozwala na odpowiednie ustawienie wartości ciśnienia wyjściowego. Powietrze o ciśnieniu wejściowym do­prowadza się do otworu, a ciśnienie wyjściowe odprowadza otworem. Powietrze o ciśnieniu wejściowym doprowadzone otworem kierowane jest do komory pod zawór kulowy oraz poprzez opór stały do komory kaskadowej. Następnie powie­trze z komory kaskadowej poprzez opór zmienny, utworzony z dyszy i przysłony , przedostaje się do komory ,objętości sprzężenia zwrotnego. Przysłona jest na stałe przymocowana do membrany. Z komory sprzężenia zwrotnego powietrze po­przez kanał kierowane jest do otworu.

Dodaj komentarz